Thế vận hội mùa hè Los Angeles 2028 tổ chức khi nào?Thế vận hội Mùa hè Los Angeles 2028 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 21/7 đến ngày 6/8/2028 tại Los Angeles (thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ). Đây là lần thứ năm Hoa Kỳ đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa hè và Los Angeles trở thành thành phố thứ ba trên thế giới sau Luân Đôn và Paris ba lần đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

(Cập nhật)
Xem thêm