Cư dân mạng tí ngất khi thấy hotboy bưu tá "đánh dấu lãnh thổ" 

Nếu chia tay, chắc phải giải thích cho anh sau là con cò gửi em cho mẹ em qua đường bưu điện (IgWiki.com)
Xem thêm