Bá đạo dân bưu chính viễn thông xăm hình 

Anh em nghề khác đừng có GATO rồi "chim cú" (IgWiki.com)
Xem thêm