Tiếng cười được chép trong sử xưa nhất là của một người Cao Bằng
Tiếng cười được chép trong sách xưa nhất chính là tiếng cười của An Dương Vương, sách chép: “Nghe tin Triệu Đà lại dẫn quân đến, An Dương Vương cả cười mà rằng: Đà không sợ nỏ thần ư?”. An Dương Vương là người Cao Bằng, điều này ít người biết.

Lão Đồng Nát
Xem thêm