Thơ vui: Chưa đi chưa biết Đồ Sơn (Hải Phòng)
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết to hơn đồ nhà
Đồ nhà bằng chiếc là đa
Đồ sơn bằng chiếc bàn là Liên Xô

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà,
Đồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là... đồ thật, không là đồ “sơn”

(Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5 km với hàng chục mỏm đồi cao từ 25 đến 130 m, thuộc Thành phố Hải Phòng)

Siu Tầm
Xem thêm