Đọc lại bài thơ 'Chưa đi chưa biết Vũng Tàu' một thời
Chưa đi không biết Vũng Tàu
Đi rồi mới thấy họ giàu hơn ta
Có tắm biển, có mát xa
Có gà công nghiệp đưa ra đá liền

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết sâu hơn vũng nhà
Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
Vũng Tàu khoan cái dầu ra ầm ầm

Tư Cười
Xem thêm