Tóc vàng hoe dùng cách nào để trốn chủ nhà khi đi vặt trộm sấu?
Thủa học trò, tóc vàng hoe rủ tóc đen và tóc nâu đi vặt trộm sấu nhà nọ. Đang lúc đột nhập vào sân thì bị phát hiện. Cả ba trèo lên cây trốn.
Chủ nhà rọi đèn lên cây tóc đen hỏi: “Ai đó?”. Tóc đen vội kêu: “Quạ quạ”. “À thì ra là một con quạ” - chủ nhà nói.
Ông lại rọi đèn lên cây tóc nâu hỏi: “Ai đó?”. Tóc nâu vội kêu: “Meo meo”. “À thì ra là một con mèo” - chủ nhà nói.
Sau đó ông rọi đèn lên cây tóc vàng hoe và cô nàng vội kêu: “Ùmm bò... ò... ò”!Xem thêm