Tam Quốc hài: Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa để mặc áo mưaHồi trước nói Lã Bố mở tiệc giảng hòa cho Kỷ Linh và Lưu Bị. CEO của Kỷ Linh là Viên Thuật biết Lã Bố không muốn giúp bèn bày ra một kế, gửi thư cho Lã Bố xin làm thông gia.
Lữ Bố có hai vợ, họ Nghiêm vợ cả, con gái Tào Báo là vợ hai, Ðiêu Thuyền là thiếp. Duy chỉ có họ Nghiêm sinh được một con gái, yêu màu hồng thích thể thao, mê đi du lịch. Lã Bố thấy đây là cơ hội đẩy “quả bom nổ chậm” trong nhà đi thì lấy làm mừng bèn nhận lời.
Sáng hôm ấy Trần Khuê đang tập yoga, nghe thấy tiếng nhạc rốc không ra rốc mà rap không ra rap, cứ rít ầm ĩ ngoài đường, bèn hỏi người nhà chuyện gì. Nghe xong vội đi tìm Lã Bố:
- Tôi nghe tướng quân sắp chết, nên tôi đến viếng.
Lã Bố giật nẩy mình:
- Cha tiên sư tổ bố nhà ông, phỉ phui cái mồm.
- Tôi nghe nói Viên Thuật muốn kết thông gia với tướng quân, đó chẳng qua là muốn giữ con gái ông để làm con tin, bắt ông phải giúp đánh Lưu Bị.
Lã Bố hiểu ra, bèn cho hoãn đám cưới lại và viết cho Viên Thuật một bức thư: “هره مند می های باشندشما در تمام افزار از آخرين باشندشرين. سرورهاكليه امنيت بالا در ر نظر. سرورهاكليه نندگان باشد. نرم افزار و آخرين باشندشرين سخت کنولوژی روز ميزباني رهای.
Viên Thuật trả lời rằng không hiểu nội dung lá thư đó. Lã Bố cho người qua nói:
- Tôi viết rành mạch vậy mà tướng quân không hiểu. Chắc là chúng ta không thuộc về nhau rồi.
Lã Bố lại viết cho Lưu Bị một lá thư kể sự việc vừa diễn ra, nhưng người đưa thư cầm nhầm bản nháp lá thư Lã Bố viết cho Viên Thuật để gửi cho Lưu Bị. Xem thư toàn thấy vẽ giun, Lưu Bị tưởng Lã Bố trêu mình bèn viết thư trả lời: “Có người trời không mưa vẫn mặc áo mưa ra đường, chắc có vấn đề về thần kinh mới viết lách kiểu ấy”.
Lã Bố tức điên, đem quân ra Tiểu Bái đánh. Lưu Bị cùng Quan, Trương và gia quyến chạy về Hứa Đô xin theo phe Tào, Tháo mừng rỡ dâng biểu tiến cử Lưu Bị cho lĩnh chức mục Dự Châu.
Về phần Viên Thuật, sau khi nhận được thư biết Lã Bố lật lọng chuyện hôn nhân, bèn đem quân đến lấy Từ Châu! Lã Bố lại liên kết với Dương Phụng, Hàn Tiêm làm nội ứng đánh Viên Thuật te tua.
Một hôm, Tháo đem quân đánh Viên Thuật, khi quân đi đến địa giới Dự Châu, Lưu Bị dẫn quân ra đón. Tháo sai mời vào trại, chưa kịp chào hỏi đã thấy Lưu Bị dâng hai cái đầu người quen.
Không biết người quen của Tào Tháo là ai mà Lưu Bị dám chém ngọt như vậy, vụ này chắc phải chờ hồi sau mới giải thích rõ được.

Trần Nhật JapXem thêm