Tam Quốc hài: Tôn Kiên đề nghị đổi tên “tam ca vườn đào” thành “tứ ca vườn mận”Hồi trước nói Đổng Trác bị ba anh em Lưu Quan Trương bỏ rơi, do ngại đánh nhau nên cài người vào đầu độc Trương Giác. Sợ hậu thế chê cười nên Trác cho đầu độc dần dần, đến lúc sắp có hiệu quả thì bị vua triệu về trách mắng tội không ra trận, và sai Hoàng phủ Tung ra thay thế. Hoàng Phủ Tung đến nơi thì Trương Giác đã chết vì đến thời điểm ngấm thuốc độc. Tung dâng biểu báo công, triều đình phong cho làm Xa Kỵ Tướng quân.
Triều đình lại sai Chu Tuấn đi dẹp giặc dư đảng quân Khăn Vàng. Chu Tuấn vâng lệnh vua đi dẹp dư đảng giặc khăn vàng được vài ngày thì bỗng thấy trước mặt có một đạo binh kéo tới, tướng đi đầu là một trang thanh niên trán rộng như trán trâu, mắt sáng như mắt chim ưng, lưng to như lưng gấu, vai dẻo như vai hùm, oai phong lẫm liệt như cáo vào đàn gà. Tưởng người quen, nhìn kỹ hóa ra người quen thật, thì ra là họ Tôn tên Kiên, quê ở Ngô quận, Chiết Giang.
Tôn Kiên năm mười bảy tuổi, một hôm cùng cha đi thuyền xuống sông Tiền Đường, thấy một bọn cướp hơn mười đứa vừa cướp tiền của khách buôn, đang cùng nhau chia của trên bờ. Kiên nói với cha rằng:
- Con xin lên bắt lũ giặc này.
Bèn cầm dao nhảy vọt lên bờ, vừa múa đao vừa thét; chỉ đông chỉ tây như cách ra hiệu mọi người. Giặc tưởng quan quân đến, bỏ hết của cải chạy chốn. Bởi Kiên thế nổi tiếng ở mấy quận huyện, được tiến cử giữ chức hiệu úy!
Một bữa nọ có thông báo thanh tra kiểm tra làm sếp của Tôn Kiên lo cuống cuồng, quên ăn quên ngủ vàng vọt cả người. Tôn Kiên thấy vậy chỉ nói:
- Lưỡi em còn trong miệng thì xin sếp đừng lo!
Rồi trong lúc làm việc với thanh tra, thỉnh thoảng Kiên lại kể về việc nay đi phượt với quan Thái thú này, mai đi du lịch với viên tướng nọ, thậm chí đã từng ăn cơm với nhiều Hoàng thân quốc thích. Mấy ông đoàn thanh tra vừa làm việc vừa liếc vừa ngầm ra hiệu cho nhau mỗi lần Kiên kể chuyện. Kiên lấy càng đắc ý càng múa lưỡi nhiều hơn.
Giữa buổi làm việc, một thanh tra viên nói:
- Này chú Tôn Kiên làm việc nghiêm túc đi, chém gió linh tinh tốn nước bọt!
Sau đợt đó sếp cho Tôn Kiên về vườn vì tội làm xấu mặt cơ quan.
Kiên đi lang thang tìm công việc mới. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đánh giặc mới lập được công to nên Kiên nhập hội với ba anh em Lưu, Quan, Trương liên rồi tục lập công. Tôn Kiên đề nghị đổi tên “tam ca vườn đào” thành “tứ ca vườn mận” nhưng Lưu Quan Trương không đồng ý, vốn con nhà tỉ phú sẵn tiền nên Tôn Kiên lo lót khắp nơi và được phong Tư Mã ngay và luôn. Huyền Đức sống với phương châm từ từ khoai sẽ nhừ nên mãi mới được phong Huyện úy huyện An Hỉ, may là còn trẻ nên khoai chưa nhừ, nhưng cơ hội khởi nghiệp của họ Lưu thế nào xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm