Tam Quốc hài: Rừng lau ăn gỏi đau té khói, vỡ trận là do vỡ bụng cườiHồi trước nói anh em Huyền Đức lãnh quân đến chân núi Đại Hưng đánh đội quân Khăn Vàng của Trình Viễn Chí. Quân giặc thấy kể cả đầu bếp, lái xe, cửu vạn thì đội quân bên kia chỉ bằng 1% bên mình, nên cả năm vạn quân khăn vàng lăn ra cười, một số lính vừa ăn no lại cười to nên bị vỡ bụng mà chết.
Trình Viễn Chí thấy thế nổi giận sai Đặng Mậu ra đánh. Bên này Trương Phi xông lên múa bát xà mâu loạn cào cào không ra cái hệ thống cống rãnh gì cả, Đặng Mậu không biết đỡ kiểu gì cứ lúng ta lúng túng, Trương Phi đâm một nhát đúng ngực... con ngựa của Đặng Mậu, ngựa lồng lên hất tung Đặng Mậu xuống đất chết.
Sau trận đó “nhóm tam ca vườn đào” bắt đầu nổi tiếng, đi đâu cũng được người ta chào hỏi làm quen, tuy nhiên vẫn đang ở chiếu dưới so với những danh tướng lúc bấy giờ. Một hôm Huyền Đức muốn lấy số với anh em, bèn nói với Châu Tĩnh:
- Gần đây, nghe Trung lang tướng Lư Thực đánh nhau với Trương Giác ở Quảng Tôn. Bị tôi xưa đã từng theo học Lư tiên sinh và nợ một ít học phí, nay muốn đến đó giúp ân sư trừ nợ một phen.
Châu Tĩnh giải quyết cái rẹt:
- Ô kê con gà đen! Mặc dù chưa đến ngày 15, nhưng vì công lao các người lập được thời gian qua nên ta vẫn trả công đủ nửa tháng lương và không bắt đền vụ phá hợp đồng.
Huyền Đức kéo quân đến Quảng Tôn, đến nơi thì Lư Thực bảo dẫn binh Dĩnh Xuyên gấp. Bấy giờ ở Dĩnh Xuyên, đội của Hoàng Phủ Tung và Châu Tuấn đã song kiếm hợp bích dồn đội Khăn Vàng về tận làng chài Thượng Hải. Khi Huyền Đức đem quân đến thì ở đó vừa có đợt giải phóng mặt bằng làm khu công nghiệp không khói, thành ra lau lách bị phá sạch, giặc Khăn Vàng không còn khu ẩn nấp bèn tháo chạy.
Giặc chạy chưa đầy ba mươi dặm thì gặp một tướng đầu to, mình to, tay chân to nhưng... mắt nhỏ, râu nhỏ, mũi nhỏ cầm đầu một đạo quân đổ ra, quân giặc bạt vía kinh hồn. Vị tướng đó người Tiêu Quận, nước Bái, họ Tào tên Tháo, tự là Mạnh Đức.
Dạo đó anh em nhà Trương Lương, Trương Bảo ẩn nấp trong rừng lau thời gian dài nên quân lính bị bệnh tật nhiều. Trước hôm Tào Tháo kéo quân đến, Trương Lương có tổ chức bữa ăn gỏi cá đồng lấy sức, nên cả đạo quân mới bị “Tào Tháo đuổi” chạy té khói.
Trong khi đó Lưu, Quan, Trương dẫn quân tới Dĩnh Xuyên, khi quân tới Dĩnh Xuyên thì giặc Khăn Vàng đã lượn đâu hết. Lưu Bị cay mũi, lấy vé khứ hồi quay lại Quảng Tôn tiếp tục giúp Lư Thực đánh nhau với 3 anh em nhà Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo.
Hoàng Phủ Tung thấy thế bảo Chu Tuấn:
- Không biết có đánh đấm được gì không mà kiêu thế, xem hồi sau sẽ rõ!

Trần Nhật JapXem thêm