Tam Quốc hài: Lập bàn thờ để thờ thần Chống mê tín dị đoanHồi trước nói Lý Phong bỗng nhiên mà chết, Tào Tháo hết việc bèn cho quân nghỉ ngơi lấy lại sức xong đi đánh Trương Tú tiếp, nhưng Tháo đánh mãi không được, nhiều người nói nên lập đàn cầu thần linh phù hộ. Tháo thấy thế bèn ra thông báo:
- Hiện nay chúng ta vẫn trong thời kỳ phong kiến cổ hủ lạc hậu, nhưng thờ ông bà tổ tiên để tỏ lòng tôn kính tới tổ tông, chứ không phải để suốt ngày trông chờ vào thánh vào thần. Chúng ta phải xóa bỏ những gì là cổ hủ lạc hậu đi.
Lã Kiền bàn:
- Thưa thừa tướng, theo tôi hiện nay tình trạng chúng ta vẫn còn nhiều người mê tín đó là lý do những việc mà bọn giặc Khăn Vàng để lại. Theo tôi cần có một kế hoạch tuyên truyền thật nghiêm túc, thật rầm rộ. Tôi đề nghị chúng ta đưa ra những ý kiến cụ thể cho phong trào phòng chống mê tín dị đoan.
Các quan cũng lần lượt đưa ra ý kiến:
- Phải làm pa-nô, áp phích treo khắp nơi.
- Cần đưa thêm môn “Không mê tín dị đoan” vào trường học.
- Nên mở cuộc thi đua với những câu hỏi về tệ nạn này.
- Tổ chức thắp hương ở các đền chùa xin phù hộ.
- Xây chùa ở đảo Hải Nam, vì nghe nói sau này dân Annam mỗi lần ra các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của họ, họ thường thắp hương rất thành kính.
Lần lượt, đại biểu thủy quân, lục quân, không quân (đội nuôi chim bồ câu đưa thư) phát biểu. Cuối cùng, đại biểu hội những nhà buôn nói:
- Theo tôi, trước hết muốn mọi người không mê tín thì phải bắt đầu từ cái... tâm của họ. Như dân buôn bán chúng tôi, có thể không mê tín nhưng ai cũng làm một cái bàn thờ con con để yên tâm.
- Ý kiến cụ thể của ông là như thế nào? - Tào Tháo hỏi.
- Theo tôi, nên làm một... bàn thờ dưới cờ để cầu cho phong trào của chúng ta.
Mọi người vỗ tay rào rào, Tháo sai Quách Gia lập một bàn thờ nhỏ để mỗi lần phong trào chống mê tín được phát động là cúng lấy may. Được bầu làm trưởng ban tuyên truyền chống mê tín dị đoan, Vu Cấm có ý kiến xin lập thêm bàn thờ để thờ thần “văn hóa mới” và thần “chống mê tín dị đoan”. Rồi một viên tướng kị binh xin lập bàn thờ thần “thanh niên sống lành mạnh”, hội phụ nữ xin thờ thần “ba đảm đang”... Khí thế chống mê tín dị đoan của cả đội quân bốc lên ngùn ngụt như khói hương từ các bàn thờ vậy.
Mãi không đánh được Trương Tú, lương cạn nên Tào Tháo dẫn quân về Tương Thành chuẩn bị đánh Lã Bố cho bõ tức. Khi đến bờ sông Dục Thủy, nhân dịp đang có phong trào chống mê tín dị đoan, Tháo lệnh hãy đóng quân mã lại đó, giết gà chó lợn làm tế vong hồn Ðiển Vi năm trước mất tại đây. Ba quân ai thấy cũng động lòng. Lúc ấy chợt có tin lính của Lã Bố đem ngự Xích Thố của Lã Bố đến dâng.
Muốn biết sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm