Tam Quốc hài: Lã Bố chỉ hí Điêu Thuyền, không như Đổng Trác hỉ nhiều nên toiHồi trước nói Đổng Trác đem Điêu Thuyền đi du lịch khắp nơi để lấy lòng, vì Điêu Thuyền tuyên bố chưa yêu chưa thành thân. Sau cuộc thi Đổng Trác đưa Điêu Thuyền về phủ. Chuẩn bị, nịnh nọt rề rà mãi mới có được đêm tân hôn, lại thêm phần Điêu Thuyền hơi bị điêu điêu cứ câu giờ để xem Lã Bố có làm được gì cho đời không, hòng bỏ chồng già lấy thanh niên sáu múi.
Đêm tân hôn ấy, như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, mọi việc cứ gọi là đâu vào đấy. Lúc “xong việc” Điêu Thuyền vô cùng sung sướng và tự tin, bèn thỏ thẻ bảo Đổng Trác:
- Xong hỉ!
Trong giây phút ngất ngây cùng người đẹp, Đổng Trác quên mất “hỉ” tiếng của các cô nàng nói điệu có nghĩa là “nhỉ”. Nên tưởng Điêu Thuyền nói “song hỉ” theo nghĩa: “song” là hai, “hỉ” là điều vui sướng. Đổng Trác bèn gồng mình gắng sức “hỉ” lần nữa. Xong lần “hỉ” thứ hai, Điêu Thuyền buồn ngủ quá bèn nhắc:
- Ngủ hỉ!
Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh đàn ông khác, tính sĩ diện khiến Đổng Trác vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”, tức là 5 lần. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm. Điêu Thuyền lại điệu:
- Sập hỉ!
Tưởng Điêu Thuyền nói “thập hỉ” (sung sướng thêm 10 lần nữa), Đổng Trác kinh sợ không kịp toát mồ hôi, quỳ xuống vái Điêu Thuyền mà nói:
- Tưởng chân dài làm ta sung sướng, chứ chân dài mà xúc mỗi tối 15 tấn than thế này ai mà chịu được?
Nói xong lăn quay ra chết! Sau mấy phút hoảng sợ, Điêu Thuyền chợt nghe câu nói “ai mà chịu được” từ xa vọng về thì nhớ ngay đến thanh niên họ Lã, sau khi gọi người nhà Đổng Trác phát tang bèn rút điện thoại in búc ngay và luôn.
Nghe tin Đổng Trác chết, bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù tìm mãi không ra cớ gì, bèn đổ tội cho Lã Bố hack Điêu Thuyền làm Đổng Trách ức mà chết, kể tội xong kéo quân về Trường An. Lã Bố chống không nổi bỏ cả vợ con mà chạy, được cái vẫn nhớ mang theo Điêu Thuyền.
Lý, Quách ép vua phong chức lớn xong bèn cử Tào Tháo dẹp dư đảng quân Khăn Vàng, Tháo vâng lệnh tiến quân đánh giặc, quân đi đến đâu, giặc hàng đến đấy. Uy danh Tào Tháo lừng lẫy đến độ người ta dùng câu “Tào Tháo đuổi” để nó về việc đi nhanh về chậm, triều đình phong Tháo là Chấn Ðông tướng quân quản lý Duyện Châu, Tào Tháo tranh thủ chiêu mộ thu dùng những người hiền sĩ cả vùng Thiên Tân bên cạnh để khởi nghiệp.
Về Đổng Trác đến đây là hết rồi, nhưng về Điêu Thuyền, Lã Bố và Tào Tháo chuyện vẫn còn dài, xin mời xem những hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm