Tam Quốc hài: Dù thế nào thì danh y Hoa Đà chữa dịch vụ vẫn nhanh hơnHồi trước nói chuyện vợ chồng Chu Du suốt ngày ồn ào, đến nỗi hồi này phải cắt ngang để nói chuyện Nghiêm Bạch Hổ xưng là Ðông Ngô Ðức Vương, giữ ở Ngô Quận. Nghe tin quân Tôn Sách đến trả thù cho cha, Hổ sai em là Nghiêm Dư đem quân ra. Sách muốn ra đánh, Trương Hoành can, Sách nói rằng: “Nếu tôi không chịu xông vào mũi tên hòn đạn thì tướng sĩ ai chịu dùng sức”, nói xong sai... Hàn Ðương ra đánh, quân giặc dạt hết vào thành, đóng chặt cửa, khóa mấy tầng.
Sách dẫn quân đến dưới cửa thành để chiêu dụ. Nhưng dùng hết mỹ nữ đến đồ ăn, thức uống, vé xem ca nhạc, bán hàng khuyến mãi, tặng thẻ cào... vẫn không được, Sách cho quân đứng dưới chửi, quân ở trên cũng chửi xuống.
Thái Tử Từ thấy trên thành có một viên tiểu tướng chửi ngoa ngoắt, chửi sùi bọt mép thì tức qua giương cung và nói với Sách:
- Em bắn trúng tay thuận của thằng kia cho bác xem.
Mũi tên lao vun vút, trúng ngay tay trái của viên tiểu tướng. Sách vỗ tay:
- Bắn hay quá! Chắc chắn thằng đó thuận tay trái.
Bạch Hổ trông thấy thất kinh nói rằng:
- Quân hắn có người tài như thế, ta địch sao được?
Bạch Hổ gửi thư xin hòa, Sách không cho. Hổ biết không địch nổi ngày đêm lo sợ phát bệnh mà qua đời. Các tướng của Bạch Hổ đem quân đánh tất tay trận cuối, bị Tôn Sách đánh cho tơi bời. Trong lúc hai bên đánh nhau, vì cứu em của Tôn Sách là Tôn Quyền nên Chu Thái bị thương nặng.
Ngu Phiên đi mời Hoa Đà đến. Hoa Ðà xem bệnh rồi hỏi Sách:
- Tướng công cho chữa theo dịch vụ hay bằng Bảo hiểm y tế?
- Việc quân cấp bách, xin chữa bằng dịch vụ đi.
- Chữa dịch vụ thì nhanh thôi.
Rồi Hoa Đà rịt thuốc, một tháng sau Chu Thái khỏi hẳn. Bấy giờ Tôn Sách đưa thư cho Viên Thuật để đòi lại ngọc tỉ. Viên Thuật nhận được thư thì tức giận:
- Nó mượn quân của ta, nay đã lấy được đất Giang Ðông lại đòi ngọc tỉ. Vậy há chẳng phải là vay không phải trả lãi đó sao?
Kỷ Linh nói:
- Cứ kệ nó đi, xem như ta chưa nhận được thư, mà nhận được rồi xem như ta mù chữ không đọc được. Nay ta nên đánh Lưu Bị trước đã.
Thuật cười:
- Nếu ông thấy nuốt được thằng dệt chiếu tai to ấy thì đem quân đi mà xơi.
Kỷ Linh bị khích đểu bèn điểm binh mã kéo đến Tiểu Bái, đồng thời gửi thư cho Lã Bố đề nghị giúp đỡ. Lưu Bị nghe tin cũng gửi thư cho Lã Bố đề nghị giúp. Lã Bố xem xong hai bức thư, không biết phải làm thế nào, Điêu Thuyền thấy thế rỉ tai cho một mẹo, Bố nghe ra bèn mời cả Kỷ Linh và Lưu Bị đến uống rượu.
Muốn biết mẹo mực của Điêu Thuyền thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm