Tam Quốc hài: Có tửu là phải bàn về sắc, mà bàn về sắc là phải nhắc đến gươmHồi trước nói Đổng Trác từ ngày kéo quân vào kinh đô với danh nghĩa giúp vui, ngày thêm oai quyền lừng lẫy, không biết nể nang ai nữa, lại vừa dụ được Lã Bố từ tay Đinh Nguyên nên lúc nào mặt cũng vênh như bánh đa nướng.
Một hôm Trác mời các quan chầu nhậu, rượu được vài tuần Đổng Trác đứng dậy chống gươm nói:
- Nay vua nhu nhược, ta muốn phế, lập Trần Lưu Vương lên làm Hoàng đế.
Quần thần ngồi im thin thít như thịt nấu đông, ông thì giả đò uống rượu, ông thì cúi xuống hí húi gắp rau. Chỉ có Viên Thiệu lừ lừ mắt, từ từ buông đũa, thong thả đứng dậy rất chi là nhanh:
- Trác ơi là Trác, Trác bỏ trưởng lập thứ, chính là muốn tạo phản rồi.
Trác nổi giận mắng lớn:
- Không thuận hả Thiệu? Thế hóa ra Thiệu muốn thử xem lưỡi gươm của ta có sắc hay không chứ gì?
Thiệu cười nhạt, nhỡ nhạt quá bèn lấy đũa chấm chấm bát nước mắm mút một cái cho mặn, rút gươm ra khỏi vỏ:
- Gươm ngươi làm bằng sắt, gươm của ta bằng thép không gỉ, để xem đàng nào sắc hơn?
Hai người cùng rút kiếm ra giữa bàn tiệc rồi hằm hằm nhìn nhau, không bên nào chịu chớp mắt trước, mặc dù nước mắt nước chảy ròng ròng do phải trợn mắt nhìn lâu quá. Các quan rụt rè can:
- Thôi hai ông ơi, đang tửu cứ bàn về sắc làm gì.
Cuối cùng Viên Thiệu mỏi tay vì kiếm làm bằng thép không gỉ nên nặng hơn bèn cáo từ các quan trở về, treo trả cờ tiết ở cửa đông rồi bỏ về Ký Châu.
Ngũ Quỳnh nói:
- Trước cũng nhờ Thiệu gọi ta về, thôi cho nó chức gì đó gọi là đền ơn đáp nghĩa!
Trác nghe lấy làm phải, ngay hôm ấy phong cho Thiệu làm thái thú Bột Hải thuộc Cát Lâm, quản lý việc giám sát nước Nga, Triều Tiên, Hàn Quốc. Sau đó Trác phế truất vua Thiếu Đế và lập Trần Lưu Vương lên làm hoàng đế, tự phong mình làm tướng quốc.
Tào Tháo bấy lâu nhìn cảnh Đổng Trác lộng quyền coi chuyện phế lập vua như chơi thì lấy làm tức lắm, mới qua nhà tư đồ Vương Doãn hỏi mượn con dao chọc tiết lợn để hành thích Đổng Trác.
Chẳng may chuyện không thành nên Tháo trốn luôn về quê, vay mượn thêm tiền để mở công ty đòi nợ thuê, để lấy cớ huy động 500 anh em đi trừng phạt những kẻ chém gió quá liều hoặc ngông cuồng, tinh tướng. Sau khi Viên Thiệu dẫn ba vạn quân đến hội thề cùng đi tìm Đổng Trác hỏi tội. Lý Nho thấy tình hình hơi bị... tình hình, bèn bàn với Đổng Trác chuyện dời thiên đô.
Muốn biết sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm