Tam Quốc hài: Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểmHồi trước nói muốn biết số phận Lã Bố thế nào xin mời xem hồi sau sẽ rõ, nhưng hồi này cũng chưa rõ, tạm nói chuyện Tào Tháo ngày một chuyên quyền, lấn cả vua.
Một hôm vua ra mật chỉ cho quan Xa Kỵ tướng quân là Quốc cựu Ðổng Thừa lập một đội tình báo riêng để lên kế hoạch hạ Tào Tháo. Đội này mang tên “Thập nghĩa”, cái tên đối lập với “Thập Thị Thường” của cánh hoạn quan những ngày nhà Hán bắt đầu suy tàn.
Đổng Thừa vâng chỉ, lập sổ “Uyên hàng lộ tự”, rồi liên lạc với những người cùng hội “Thập nghĩa”. Sáu người gồm Ðổng Thừa, Tử Phục, Sùng Tập, Ngô Thạc, Tử Lan và Mã Ðằng rủ nhau lập lời thề. Mã Đằng nói:
- Hiện nay có Lưu Huyền Đức có thể làm việc lớn, dạo này trước mặt Tào Tháo ông ấy không nói gì đến việc binh cả, vừa mới đây còn giả vờ khờ khạo chẳng qua là để che mắt Tào Tháo mà thôi.
Ðổng Thừa bèn ngầm đem sổ tới công quán Huyền Ðức tạm trú. Huyền Đức bấy giờ là quan Mục Dự Châu nhưng vẫn đề phòng Tháo mưu hại nên thường ra đi đây đó trồng rau, tưới cây trên đất... thiên hạ, làm như ngây dại. Cam Phu nhân và My phu nhân tưởng chồng bị làm sao bèn hỏi:
- Phu quân cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như vậy, chị em chúng tôi li dị cho coi.
Huyền Đức cười cười không thành tiếng, nói:
- Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một... giường!
Quan Vân Trường thấy thế, lo lắng hỏi rằng:
- Huynh trưởng sao cứ lang thang làm những việc ngớ ngẩn vậy?
Huyền Đức nói:
- Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
Trương Phi lại hỏi:
- Sao đại ca không lưu tâm tới việc lớn?
Huyền Đức lại nói:
- Chớ mưu việc lớn với kẻ nói nhiều. Chớ mưu việc cặp bồ với vợ.
Quan, Trương tưởng Huyền Đức chê mình nói nhiều, từ đó cứ im lặng quan sát.
Hôm ấy, Đổng Thừa gặp Huyền Đức, rút tờ giấy ghi danh sách “Thập nghĩa” đưa cho xem. Huyền Ðức không nói gì, cười cười ký: Tả tướng quân Lưu Bị. Sau khi Đổng Thừa ra về, Vân Trường không chịu nổi tò mò, hỏi:
- Sao anh không nhìn kỹ, đó là tờ giấy ghi tên những người chống lại Tào Tháo đấy.
Huyền Đức ngây ngây ngô ngô:
- Thôi thì một lần vấp ngã là một lần... đau chân!
Muốn biết Lưu Bị có... bị tâm thần hay không, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm