Tam Quốc hài: Cái gì trong người của Điêu Thuyền lúc nào cũng ẩm ướt?Hồi trước nói Lưu Bị kéo quân đến Từ Châu cứu Đào Khiêm, nhận lời Tào Tháo đấu trí thay đấu gươm 3 lần. Lần đầu tiên Tháo đố trước:
- Ta nói một câu nghe qua tưởng tối nghĩa, nhưng thực ra hoàn toàn có nghĩa: Mưa đi, đi mải miết. Mải miết đi, mưa đi. Đi mưa, đi mải miết. Mải miết đi, đi mưa.
Bị cười, cũng nói một câu tưởng tối nghĩa mà lại có nghĩa:
- Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua.
Tào Tháo làm liền một hồi:
- Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Ðến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Ðến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?
Anh em Lưu Bị nghe Tháo đọc xong tất thảy đều quay quay như say nắng, thua. Hai bên lại đấu trí lần thứ 2, Lưu Bị ra câu đố còn Tào Tháo trả lời.
- Con gì lên núi bằng 7 chân nhưng xuống núi bằng 5 chân?
Tào Tháo vái dài:
- Lạy hồn, đố thế thì ai mà biết, ván này tôi thua. Nhưng nó là con gì?
Lưu Bị cười cười:
- Lần này chỉ có tôi hỏi tướng quân trả lời, không có chuyện ngược lại đâu.
Tào Tháo mắc mưu Lưu Bị nên thua. Lần đấu thứ 3 sẽ quyết định bên thắng, Tào Tháo được đố trước bèn ra câu đố mẹo:
- Cái gì trong quần tướng quân có mà trong quần Điêu Thuyền không có?
- 2 cái túi quần.
- Cái gì trong người của Điêu Thuyền lúc nào cũng ẩm ướt?
- Cái lưỡi.
- Cái gì của Điêu Thuyền nhỏ khi nàng chưa có chồng và lớn hơn khi nàng lập gia đình?
- Là cái giường ngủ.
- Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay Điêu Thuyền một hồi thì cứng ra?
- Là dầu sơn móng tay.
Lúc bấy giờ Lã Bố đang lang thang ngắm mây ngắm gió làm thơ tặng Điêu Thuyền, tình cờ đi ngang qua cũng tò mò vào xem. Thấy Tào Tháo đem Điêu Thuyền ra làm câu đố thì tức điên lên, rút kích ra:
- Thằng Tào Tháo kia, mày về chầu ông bà ông vải đi cho gạo nó rẻ.
Muốn biết số phận Tào Tháo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm