Tam Quốc hài: Bánh mì phải có pa-tê, làm trai phải có máu dê trong ngườiHồi trước nói Tào Tháo tranh thủ thu nạp bộ hạ (có sách viết “hạ bộ” là sai toàn tập), văn có người tài, vũ có tướng giỏi, uy danh lừng lẫy cả Sơn Ðông. Một lần Tháo sai người về đón cha là Tào Tung, trên đường đi Tào Tung bị một tên lính của quan Từ Châu là Đào Khiêm, vốn là Giặc Khăn Vàng giết chết để cướp của.
Tháo nghe hung tin khóc to, thề giết sạch cả Từ Châu! Đào Khiêm biết là level thấp hơn Tháo định chịu chết thay bá tánh thì có người can:
- Tôi hiến một kế nhỏ, làm cho Tào Tháo chết không hiểu vì sao mình chết.
Ai nấy giật mình ngó xem ai chém gió, thì ra đó là My Chúc.
My Chúc (tự là Tử Trọng) nguyên là con một nhà hào phú người Đông Hải, một bữa trên đường ngoại thành Lạc Dương thì gặp một người con gái xinh đẹp xin đi nhờ xe.
Chúc xuống đi bộ, nhường xe cho người con gái ấy ngồi. Người ấy cứ nhất định mời My Chúc lên cùng ngồi. Chúc lên xe, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang lần nào.
Đi được vài dặm, người con gái xin xuống xe, từ giã My Chúc và nói rằng:
- Ta là Hỏa Đức Tinh Quân, phụng mệnh Thượng Đế xuống đốt nhà ngươi đêm nay. Người nên về nhà dọn dẹp hết đồ đạc đi.
Nói rồi biến mất. Chúc thất kinh vội vàng chạy về. Tối hôm ấy quả nhiên trong bếp phát hỏa, nhà cửa cháy hết. Chúc cũng vì thế mà đem gia tài phân tán, cứu giúp người nghèo khó.
Sau này, My Chúc đã gọi hồn Hỏa Đức Tinh Quân, khi đã gặp thì nói như trách:
- Hồi đó nữ thần đã thương, báo trước vụ đốt nhà sao không thương cho trót mà đừng đốt nữa?
Hỏa Đức Tinh Quân tức giận:
- Ta xinh đẹp thế này, vậy mà ngồi chung xe với ta ngươi không thèm nhìn một lần, nên ta cứ đốt cho nhà ngươi biết phép lịch sự với phụ nữ. Thật ra ta thấy ngươi to cao đẹp trai nên định trêu tí chứ Thượng Đế có sai bảo gì đâu.
My Chúc choáng, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà than rằng: “Nhìn thì bảo là máu dê, không nhìn thì bảo không ga-lăng, đa tình hay dê cụ chỉ là do cô nương kết luận mà thôi”.
Nay nói My Chúc hiến kế cho Đào Khiêm rằng:
- Tôi xin sang Quảng Tây cầu Khổng Dung đến cứu, lại cử người cầu cứu Lưu Bị. Hai nơi ấy cho quân mã đến thì Tào Tháo tất phải lui.
Khiêm nghe lời, viết hai bức thư, Lưu Bị đến ngay trong nửa nốt nhạc. Tào Tháo biết Lưu Bị là một trong những nhân vật siêu phàm, nghe nói Bị đến cứu Đào Khiêm thì Tháo cũng phải cảnh giác mười phần. Tháo nghĩ ra một mẹo bèn gửi thư thách Lưu Bị đấu trí thay vì đấu gươm.
Muốn biết cuộc đấu trí diễn ra thế nào, xin mời xem hồi sau phân giải.

Trần Nhật JapXem thêm